Robert geeft hardlooptrainingen en zet mensen in beweging

06 31 79 42 13

info@robertrent.nl

Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

29 januari 2022

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Robert Rent, runningtherapie en hardlooptrainingen, betreffende deelname of opdracht tot het houden trainingen, therapie en hierna te noemen ‘runningtherapie’of ‘training’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door  Robert Rent.

Inzet en motivatie
Robert Rent gebruikt alle kennis, kunde en inzet om de runningtherapie of training tot een succes te maken. Zij verwacht dit ook van de deelnemers. Commitment en inzet is belangrijk om een maximaal resultaat te kunnen boeken.        

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Robert Rent heeft haar privacy beleid vastgelegd in een privacyverklaring. Je kan deze ook nalezen op de website.

Aansprakelijkheid
Alle sessies van Robert Rent vinden buiten plaats. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico’s waar wij niet aansprakelijk voor gesteld willen worden. Wanneer je deelneemt met het Running therapie traject of training geef je aan Robert Rent niet aansprakelijk te stellen voor de risico’s die training met met zich mee brengt.

Annulering
Indien je een training af wenst te melden verzoek ik jou dat telefonisch en/of schriftelijk minimaal 24 uur van tevoren te doen. Zeg je korter dan 24 uur tevoren af dan ben ik genoodzaakt jou de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien de afspraak vanuit Robert Rent niet kan plaatsvinden, dan zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Training

De trainingen gaan altijd door. Alleen door extreme weeromstandigheden (storm, onweer, waarschuwing oranje/rood) kan het niet doorgaan.

Wanneer je blessures of niet gezond bent dan geef je dit van te voren aan, zodat kan worden bepaald of je mee kan doen. Het niet melden van blessures of de status van je gezondheid is op eigen risico.  

Robert Rent is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan spullen tijdens de trainingen.

Wanneer je ongewenst gedrag vertoont, zal de trainer je hierop aanspreken. Bij herhaling heeft de trainer het recht om je van de training weg te sturen.

Facturering en betaling
Nadat je van Robert Rent de factuur heb ontvangen wordt je verzocht het verschuldigde bedrag binnen twee weken aan Robert Rent over te maken.

Op de website lees je meer over de tarieven. Bij de prijzen is vermeld of die inclusief 21% BTW zijn of exclusief 21% BTW zijn.